ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: មិត្តរួមក្រុមហ៊ុន Huawei 20 គាំទ្រ