ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: សាលាសុខភាពសាធារណៈ Harvard

ផឹក​កាហ្វេ​អាច​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ធ្វើ​អត្តឃាត!

ផឹក​កាហ្វេ​អាច​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ធ្វើ​អត្តឃាត!
ការសិក្សាថ្មីមួយដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បាននិយាយថាការផឹកស្រា 2-3 ពែងនៃកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយការធ្វើអត្តឃាត ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ