ស្លាក​ប​ណ្ណ​សារ: AlphabetX ArticleX GadgetsX GoogleX Google HomeX ReviewsX Samuel GibbsX Smart speakerX TechnologyX UK TechnologyX Voice recognition

ក្រុមហ៊ុន Google ទំព័រដើមកាត Mini ពិនិត្យឡើងវិញ: សំឡេងជំនួយវាគ្មិន

Google Home Mini Review: Voice Assistant Speaker
condensing អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាការល្អអំពីទំព័រដើមរបស់ Google មានទំហំធំចូលទៅក្នុងម្ជុលតូចមួយដូចជាខ្នើយ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ