សង្គ្រាមផ្កាយ: កម្លាំងដាស់ប្រតិកម្មដំបូង [វីដេអូ]

 

សង្គ្រាមផ្កាយ: កងកម្លាំងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនគឺទីបំផុតនៅទីនេះនិងសមាជិកជាច្រើននៃបុគ្គលិក Verge បានមានឱកាសទៅមើលខ្សែភាពយន្តនេះ. ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលពួកគេបានគិតពីវា.

23861 0