ក្រុមហ៊ុន Sony SmartWatch 3 ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​រហ័ស [វីដេអូ]

របស់​ក្រុមហ៊ុន Sony SmartWatch 3 ប្រែ​ទៅ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ពាក់​នាឡិកា​កីឡា​មួយ​ដែល​ពេញ​លេញ, ជា​មួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធ GPS ឯករាជ្យ​និង​តន្ត្រី.

 

21872 0