ហុកសិបស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរថភ្លើងកាណាដា.

Sixty dead or missing in Canada train disaster.
ហុកសិបស្លាប់ឬបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរថភ្លើងកាណាដា: ប៉ូលីសបាន (តាមរយៈ AFP ថា)

ចំនួនអ្នកស្លាប់ឬបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយនាវាដឹកប្រេងកាន់តែខ្ពស់រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយដែលប្រទេសកាណាដានេះបានកើនដល់ 60, ប៉ូលីសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធ, ផ្លូវរថភ្លើងដែលជាប្រធានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុ. ចំនួនអ្នកស្លាប់នេះបានបញ្ជាក់ថានៅតែមាន 15, ប៉ូលិសខេត្តកេបិច ...

 

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta