ក្រុមហ៊ុន Samsung បានផ្តល់នូវសក្តានុពលរង្វាន់ឡើង $ សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចពាក់ 1.25m ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Tizen

Samsung offers up $1.25m prize pot for Tizen wearables developers
ក្រុមហ៊ុន Samsung បានផ្តល់នូវសក្តានុពលរង្វាន់ឡើង $ សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចពាក់ 1.25m ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Tizen (តាមរយៈ សួរ​សំណួរ​នេះ)

SAMSUNG HAS ANNOUNCED a Galaxy Gear App Challenge to attract developer interest in its Tizen mobile operating system. According to the announcement on its developer website, the Korean hardware giant has put aside a total of $1.25m in prizes and said…

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង