ពិន្ទុ​សរុប3
  • ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រៀមលក្ខណៈ S មានសក្តានុពលជាច្រើន. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Tizen របស់ខ្លួនជាការងាយស្រួលក្នុងការរុករក, ថ្មមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនិងរឹងស្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទនិងការតភ្ជាប់អ៊ីធឺណិត 3G អាចនឹងល្អប្រសើរ.

 

បានចេញផ្សាយកាលពីមុនដែលមាតិកាត្រូវបានគេដកចេញនៅទីនេះ. យើងសុំទោសចំពោះការរអាក់រអួល.