ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងយកជំនួយមនុស្ស Charity ត្រេកមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិក

Prince Harry Takes A Tumble During Antarctic Charity Trek
ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry បានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងយកជំនួយមនុស្ស Charity ត្រេកមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិក (តាមរយៈ Sky News)

Prince Harry has slipped over while being filmed on Walking With The Wounded charity trek in Antarctica. The Prince has been confined to his base camp accommodation following a snow storm which threatens to delay his polar trek. Since arriving in Antarctica…

14608 0