ពិន្ទុ​សរុប4
  • សេកព៊ីប៉ុបគឺជាការលេងអស្ចារ្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីចូលទៅហួសពីការគ្រាន់តែជាការហោះវានៅជុំវិញនិងបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើឱ្យវីដេអូនិងថតរូបពីទស្សនៈវិស័យមួយថ្មីទាំងស្រុង.

 

បានចេញផ្សាយកាលពីមុនដែលមាតិកាត្រូវបានគេដកចេញនៅទីនេះ. យើងសុំទោសចំពោះការរអាក់រអួល.