ថ្នាំព្យាបាលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅញូតិចជាង 24 ម៉ោង ! [វីដេអូ]

ទឹកជំនន់នៃថ្នាំបន្ថយទុក្ខព្រួយថ្មីមួយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអ្នកជំងឺឱ្យមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងពីរបីម៉ោងក្នុងមួយជាជាងប៉ុន្មានសប្តាហ៍.