ទូរស័ព្ទ Lumia របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft 950 ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ដោយ Verge បាន [វីដេអូ]

ទូរស័ព្ទ Lumia របស់​ក្រុមហ៊ុន Microsoft 950 ជា​ការប៉ុនប៉ង​ពិត​ប្រាកដ​លើក​ដំបូង​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាមួយ Android និង iPhone នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជា​យូរ​មក​ហើយ. នេះ 950 មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​និង​ពីរ​ល្បិច​តែ​មួយ​គត់​ឡើង​ដៃអាវ​របស់​ខ្លួន, ប៉ុន្តែ​គឺ​ជា​ការ​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ​ថា?

19476 0