ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានវាយប្រហាររបស់ Google ជាមួយនឹងអាវយឺត, កាកាហ្វេ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចេញផ្សាយបន្ទាត់ថ្មីនៃទំនិញ slamming Google សម្រាប់តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីឃ្លាំមើលទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ.