ការស្វែងរកលេខ MH370 មកវិញនៅលើថាជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ដំបូងចាប់ផ្តើម

MH370 search back on as first legal action begins
ការស្វែងរកលេខ MH370 មកវិញនៅលើថាជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ដំបូងចាប់ផ្តើម (តាមរយៈ AFP ថា)

នេះជាការលំបាកសម្រាប់បំណែកយន្តហោះប្រមាញ់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី MH370 បន្តនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធ, ជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបានយកជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការបណ្តឹងធំសក្ដានុភាពក្នុងនាមនៃក្រុមគ្រួសារសោកសៅ. ទោះបីជាមានតំបន់ស្វែងរកធំធេងនិងពីចម្ងាយ ...

16093 0