ផ្សិតវេទមន្តអាចជួយអ្នកជក់បារីអោយឈប់

នៅក្នុងការសិក្សាតូចមួយ, ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាភាគច្រើននៃអ្នកជក់បារីមានរយៈពេលយូរបានឈប់បន្ទាប់ពីប្រើ psilocybin និងការទទួលការព្យាបាល.

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

15746 0