ប្រភេទ SE ទល់នឹងទូរស័ព្ទ iPhone. ទូរស័ព្ទ iPhone 6S [វីដេអូ]

ដោយ Verge

មនុស្សមួយចំនួនបានឱ្យដឹងថាទូរស័ព្ទ iPhone អាគ្នេយ៍ថ្មីគឺដូចជា iPhone 6S ក្នុងរាងកាយរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone 5S (ទទួលបានទាំងអស់នោះ?). ប៉ុន្តែមានគឺពិតជាខុសគ្នាមួយចំនួនរវាងទូរស័ព្ទ iPhone និងទូរស័ព្ទ iPhone អាគ្នេយ៍ 6S ដែលមានតម្លៃពិចារណា. Verge បានរាយការណ៍ថា Lauren ល្អ.

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង

16600 13