តើធ្វើដូចម្តេចកូកាអ៊ីនអាច Rewire ខួរក្បាលបន្ទាប់ពីការគ្រាន់តែមួយប្រើ

How Cocaine Could Rewire the Brain After Just One Use
តើធ្វើដូចម្តេចកូកាអ៊ីនអាច Rewire ខួរក្បាលបន្ទាប់ពីការគ្រាន់តែមួយប្រើ (តាមរយៈ NewsLook)

ដំណឹងដោយសាកលវិទ្យាល័យវីដេអូក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃកាលីហ្វញ៉ា NewsLook ក្រុងសានហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានផ្ដល់ឱ្យសត្វកណ្តុរកូកាអ៊ីននិងបាននិយាយថាខួរក្បាលរបស់ពួកគេបានបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនិងការតភ្ជាប់នៅក្នុងម៉ោង.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta