តើធ្វើដូចម្តេចទឹកខ្ទឹមបារាំងអាចជួយកាត់បន្ថយការកើតអង្គែ?

How Can Onion Juice Help Reduce Dandruff?
តើធ្វើដូចម្តេចទឹកខ្ទឹមបារាំងអាចជួយកាត់បន្ថយការកើតអង្គែ? (តាមរយៈ វិបត្តិប្រាក់បំណុលរចនាប័ទ្ម)

អង្គែស្បែកក្បាលជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាការរំខានទូទៅបំផុតក្នុងចំណោមក្មេងជំទង់និងមនុស្សពេញវ័យនិង. Dandruff can occur at any age, it usually creates an embarrassing situation because of the flakes that tend to drop from one’s hair or stick on to the scalp and…

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta