ហ្គីណេពុះពារទប់ស្កាត់ការផ្ទុះជំងឺ Ebola ស្លាប់

Guinea scrambles to contain deadly Ebola outbreak
ហ្គីណេពុះពារទប់ស្កាត់ការផ្ទុះជំងឺ Ebola ស្លាប់ (តាមរយៈ AFP ថា)

បុគ្គលិកជំនួយនិងពេទ្យទាហានបានវាយប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃចន្ទដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងជាលើកដំបូងភាគខាងលិចរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកនៃមេរោគ Ebola ដែលបានស្លាប់ដែលជាការធ្វើតេស្តលើករណីសង្ស័យថានៅក្នុងទីក្រុងកូណាគ្រីបានកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចថាវាបានរាលដាលទៅកាន់រដ្ឋធានី. ច្រើន​ជាង 60 មនុស្សដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនៃខ្លាំងមួយ ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta