គូសផែនទី 3D គំរូរបស់ Google គម្រោង Tango ការព្យាបាលរុះរើមើលគ្រឿងក្នុងនោះទទួល

Google’s 3D mapping Project Tango prototype gets the teardown treatment
គូសផែនទី 3D គំរូរបស់ Google គម្រោង Tango ការព្យាបាលរុះរើមើលគ្រឿងក្នុងនោះទទួល (តាមរយៈ សួរ​សំណួរ​នេះ)

ទូរស័ព្ទ 3D របស់ GOOGLE ផែនទីគម្រោង Tango ត្រូវបានគេហៅថាត្រូវបានផ្តល់ការព្យាបាលរុះរើមើលគ្រឿងក្នុងនោះ, រកឃើញការដំឡើងកាមេរ៉ាតែមួយគត់ឧបករណ៍. Google បានបង្ហាញគម្រោង Tango កាលពីដើមឆ្នាំនេះថាជាស្មាតហ្វូនគំរូមួយដែលអាចផែនទីពិភពលោកដែលនៅជុំវិញវាអរគុណ ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta