ក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាប្រទេសតួកគីបណ្តាញរបស់ខ្លួនរារាំងដែន

Google says Turkey intercepting its Web domain
ក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាប្រទេសតួកគីបណ្តាញរបស់ខ្លួនរារាំងដែន (តាមរយៈ AFP ថា)

ក្រុមហ៊ុន Google បាននិយាយថាប្រទេសតួកគីត្រូវបានគេរារាំងដែននធឺណេតរបស់ខ្លួន, បញ្ចូនអ្នកប្រើប្រាស់ទៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង់ការ៉ានិងចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្លិបយក្សបណ្ដាញ. នៅក្នុងការប្រកាសចុងសប្តាហ៍នៅលើប្លុកសុវត្ថិភាពរបស់ Google, វិស្វករកម្មវិធីលោក Steven Carstensen ដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមាន ...

16864 0