គូស្វាមីភរិយាស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាបានរៀបការជាមួយជាលើកដំបូងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងវេលស៍

Gay couples marry for first time in England and Wales
គូស្វាមីភរិយាស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាបានរៀបការជាមួយជាលើកដំបូងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងវេលស៍ (តាមរយៈ AFP ថា)

គូស្វាមីភរិយាបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសនិងវេលស៍បាននិយាយថា: “ខ្ញុំ” on Saturday as a law authorising same-sex marriage came into effect at midnight, the final stage in a long fight for equality. Following the first marriages amid a supposed race to wed, Prime Minister…

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta