គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអង់គ្លេសរយៈពេលប្រាំគ្រោះមហន្តរាយនៅ Premier League

Five English Premier League coaching disasters
គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអង់គ្លេសរយៈពេលប្រាំគ្រោះមហន្តរាយនៅ Premier League (តាមរយៈ AFP ថា)

លោក David Moyes’ 10 ការស្នាក់នៅខែនៅ Manchester United គឺជាការមួយនៃការបង្កើតស្ថានភាពគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League អង់គ្លេស. ខាងក្រោមនេះជាភាសាអង់គ្លេសគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ទាត់រយៈពេលប្រាំគ្រោះមហន្តរាយ: លោក Brian Clough – ក្រុម Leeds United បាន Clough, អ្នកគ្រប់គ្រងធំបំផុតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស, រយះពេល 44 ថ្ងៃ ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង