ពិន្ទុ​សរុប3
  • ការ Fitbit ទទួលបន្ទុកធនធានមនុស្សគឺជាឱកាសខកខានការ. ជាកម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពសាមញ្ញមួយដែលវាគឺជា chunky និងមិនបានយូរខ្លាំងណាស់, ប៉ុន្តែតាមដានជំហាននិងជាន់កើនឡើងគ្រាន់តែពិន័យ.

 

បានចេញផ្សាយកាលពីមុនដែលមាតិកាត្រូវបានគេដកចេញនៅទីនេះ. យើងសុំទោសចំពោះការរអាក់រអួល.