ទោះបីទូរទស្សន៍អាចប្រមូលទិន្នន័យនៅលើអ្នក, សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Samsung

ទូរទស្សន៍ Smart TV របស់ Samsung បានសក្តានុពលអាចកត់ត្រានូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកហើយផ្ញើវាទៅឱ្យភាគីទីបី.

18816 0