អ៊ីបារីមិនជួយអ្នកជក់បារីទាត់ទម្លាប់នេះ

ការសិក្សាថ្មីមួយពីសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ា, ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ, បាននិយាយថាអ៊ីបារី-មិនបានពិតជាជួយអ្នកក្នុងការបញ្ឈប់ទម្លាប់នេះ.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta