ផឹក​កាហ្វេ​អាច​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​ធ្វើ​អត្តឃាត!

ការសិក្សាថ្មីមួយដោយ សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការផឹកស្រា 2-3 ពែងនៃកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃអាចបន្ថយហានិភ័យធ្វើអត្តឃាតដោយ 50 ភាគរយ.

 

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta