ទូរស័ព្ទដៃនៅលើយន្ដហោះ? វាអាចចំណាយប្រាក់ធំ $$

Cell phones on a plane? It could cost big $$
ទូរស័ព្ទដៃនៅលើយន្ដហោះ? វាអាចចំណាយប្រាក់ធំ $$ (តាមរយៈ ទូរទស្សន៍ CNN វីដេអូ)

សំណើរបស់ FCC ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ U.S. អ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នៅក្នុងការហោះហើរនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបានធ្វើដំណើរនិយាយ.

18044 0