តើខ្ញុំអាចការពារទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេលួច?

How Can I Protect My Data if My Laptop is Stolen?

លោក Steve ចង់ដឹងពីរបៀបដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប្រសិនបើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows របស់គាត់ 7 laptop falls prey to thieves


ឧបត្ថម្ភដោយ Guardian.co.ukអត្ថបទ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​នេះ “How can I protect my data if my laptop is stolen?” ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ដោយ​លោក Jack Schofield, for theguardian.com on Thursday 7th July 2016 08.45 UTC

 

 

I’m trying not to get my personal details, er, hijacked if my laptop is stolen. Is there any way I can protect myself, assuming a decent password is no defence? I’m running Windows 7 គាំទ្រ. លោក Steve

How much security do you need, and how much are you willing to pay for it? The answers will depend on what kind of information you want to protect, where the information is stored and who you are protecting it from.

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏, if you have thousands of secret government documents and the CIA, FBI and MI5 are on your tail, then you will need to take serious precautions. These will cover your email communications and browsing data, as well as the physical security of your laptop.

People in the medical and financial industries also have to take extreme care of laptops that contain other people’s personal data, because they can be fined for losing it. But if your laptop is for personal use only, what’s the actual risk, and how can you minimise it?

My own approach has changed over the years. នៅក្នុងឆ្នាំ 1990, my laptops had most of the same software and data as my desktops. សព្វថ្ងៃ​នេះ, I take the view that a laptop can be more or less empty, apart from Microsoft Office and certain utilities. If I need more data, I can store it in the cloud, or log on to my desktop PC remotely.

International travellers, especially journalists, are easy targets for police state operations, រួម​ទាំង ចក្រភពអង់គ្លេស's បាន. You basically have no rights, and you’re unlikely to get any legal advice. I prefer to be in a position where I have nothing to hide, and if my £150-to-£350 Windows laptop is confiscated or stolen, I really don’t have to care. I can easily buy another, log on with my Windows Account, and say: “set it up like this” (picking the stored profile of the old one).

Passwords and encryption

If someone has physical possession of your laptop, passwords are not much help. They can use a guest account (unless you disabled it), boot your PC with a different operating system (លីនុច), or remove the hard drive and install it in another PC. Encryption is the only viable defence.

For many years, most geeks used TrueCrypt for this purpose. បន្ថែមលើសពីនេះ, many switched to VeraCrypt, which is based on TrueCrypt 7.1a. DiskCryptor is a viable alternative.

The Intercept has a useful article, Encrypting Your Laptop Like You Mean It, which covers Windows, macOS/OS X and Linux. It points out that full disk encryption (FDE) doesn’t protect you against malicious websites and viruses, nor does it stop internet surveillance. Even a fully encrypted laptop can be hacked using, ឧទាហរណ៍, នេះ “evil maid” attack.

ជា​ការ​ពិត​ណាស់, if you go for FDE, you must remember your password, or you lose access to your PC. It may therefore be safer to encrypt important files and folders, which you will obviously have backed up somewhere else.

You can do this with Windows 7 Pro’s built-in encrypting file system. Right-click the file or folder, select properties, and click the advanced button to bring up the sheet called “advanced attributes”. The bottom half offers two options: “Compress contents to save disk space” and “Encrypt contents to secure data”. This doesn’t ask for a password: it uses a file encryption certificate, which you have to back up to a USB key or similar. Messing around with certificates is tedious

You can also do the job with VeraCrypt, or – my preference – with a file compression/archiving program such as 7-Zip, PeaZip, WinRAR and so on. For maximum security, you should use a recent archiver that supports 256-bit AES encryption. Manchester University has a handy guide to using 7-Zip (ជា PDF).

As the university points out, you should use Microsoft Office’s built-in encryption for Office files.

Biometrics and authentication

Governments and large corporations often use biometrics and two-factor authentication (2FA) to increase security. Some laptops have had built-in fingerprint readers since the turn of the century, and AuthenTec shipped 100m fingerprint sensors before Apple bought the company. Various laptops have also shipped with face- or iris-recognition programs that use built-in webcams.

តាមឧត្ដមគតិ, the biometric should be linked to the encryption system. ឧ​ទា​ហរ​ណ៏, Dell’s Digital Persona Fingerprint Suite provides one-touch log-ons and also adds the option to encrypt and decrypt files.

ថ្ងៃនេះ, មុខ- and fingerprint-based authentication are included in Windows Hello, which is an important part of Windows 10. It’s part of the increased security that prompted the US Defense Department to start moving to Windows 10 as rapidly as possible. If your laptop doesn’t have an Intel RealSense-compatible camera or suitable fingerprint sensor, this will not help you, but it’s worth bearing in mind if you upgrade.

Two-factor authentication is becoming increasingly popular. It is usually based on something you have, plus something you know. The most familiar example is a bank card and a pin. For many years, some business laptops have used slot-in smartcards for extra security, or small gadgets that generate the required pin.

ថ្ងៃនេះ, 2FA is often based on using a smartphone. ឧ​ទា​ហរ​ណ៏, to confirm a Microsoft, Google or a Twitter account, the company sends you a passcode in an SMS message.

The obvious next step would be to use a smartphone to secure your laptop. One example is the Rohos Logon Key, which works on Windows PCs and Macs.

Rohos also offers a system that lets you log on to your laptop using a USB thumb drive as a security token. Alternative systems include KeyLock និង USB Raptor. ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, I’ve never used any of these. អាក្រក់​ជាង​នេះ, I’ve never seen anyone else use them either.

Email and web security

If there’s any compromising data on your laptop, you can remove, encrypt or otherwise hide it. The problem is that someone who can access your laptop may also have access to your email and all the websites you use, including Facebook, Twitter and Amazon.

This problem is usually that passwords are stored, for convenience, in the browser. The solution is to remove them and either remember passwords separately, or use a master password or password manager. For instructions, search for “manage passwords” and the name of your browser.

Email is also risky. Your mailbox probably contains lots of information that would be useful for identity theft. It may include emails containing plain text passwords, and someone with access to your email address can get other account passwords reset. លើស​ពី​នេះ​ទៀត, your email password may provide direct access to many other services including cloud drives (OneDrive, Gdrive etc), camera rolls, blog sites and other personal stuff.

You may be able to avert the worst even if your laptop is stolen. ឧ​ទា​ហរ​ណ៏, Prey is a free program that lets you track the location of a stolen Windows or Linux PC, a Mac or Android device. The paid-for Personal version also allows “remote wipe” for three devices for $5 (£3.80) a month.

ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows 10 includes “find my device” tracking as standard, but it doesn’t have “remote wipe”. ផង​ដែរ, it won’t stop the thief from doing a factory reset then selling your laptop, though that may be the least bad outcome from your point of view.

តើ​អ្នក​មាន​សំណួរ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់ JackName? ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ទៅ Ask.Jack@theguardian.com

guardian.co.uk ©​អាណាព្យាបាល​ព័ត៌មាន & ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​លីមីត​ធី​ត 2010