ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក Boston ម៉ារ៉ាត​​ុងឱកាសនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់

Boston Marathon bombing moment of silence
ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក Boston ម៉ារ៉ាត​​ុងឱកាសនៃភាពស្ងៀមស្ងាត់ (តាមរយៈ CBS News បាន)

លោក Scott Pelley និងរបាយការណ៍លោក Jeff Glor ពីទីក្រុងបូស្តុន, ដែលជាកន្លែងដែលអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden, city officials and survivors from last year’s Boston Marathon bombing commemorate the anniversary with a moment of silence.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង