អ្នកនិពន្ធបណ្ណសារ: លោក​ពេត្រុស

[វីដេអូ] ក្រុមហ៊ុន Motorola នៅលើដៃមួយ: ជាក្លូនថវិកាទូរស័ព្ទ iPhone X បាន

[វីដេអូ] ក្រុមហ៊ុន Motorola នៅលើដៃមួយ: ជាក្លូនថវិកាទូរស័ព្ទ iPhone X បាន
[ដោយគេហទំព័រ The Verge បាន] ក្រុមហ៊ុន Motorola បានប្រកាសជាផ្លូវការអំណាចក្រុមហ៊ុន Motorola មួយនិងក្រុមហ៊ុន Motorola នៅ IFA មួយ ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ