អ្នកនិពន្ធបណ្ណសារ: លោក​ពេត្រុស

ធ្លាក់យន្តហោះនៅរដ្ឋអាឡាស្កា – 10 បានសំលាប់មនុស្ស

Plane Crash in Alaska – 10 Killed
ដប់នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះអាឡាស្កា (តាម AFP ថា) ដប់នាក់បានស្លាប់នៅពេលយន្តហោះអាកាសតាក់ស៊ី ... អាន​បន្ថែម
ចែករំលែកនេះ