សេវាឥណទានអ្នកឈ្នះសំណាងមួយផ្សេងទៀត Lotto ខូគី

Another Lotto Winner Credits Fortune Cookies
សេវាឥណទានអ្នកឈ្នះសំណាងមួយផ្សេងទៀត Lotto ខូគី
(តាមរយៈ NewsLook)

ដំណឹងដោយ NewsLook វីដេអូលេខចំនួន Lotto ពីការរើសសំណាង ខូឃីស៍ ហាក់ដូចជានិន្នាការថ្មី. ស្ត្រីម្នាក់សានលោក Jose បានឈ្នះច្រើនជាង $400,000 ការប្រើប្រាស់លេខពីខូគីសំណាងមួយ.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta