ការបង្ហាញទូរទស្សន៍នៅលើភពព្រះអង្គារការពិតថត?!

ប្រជាជនអាចអនុវត្តទៅហោះហើរទៅភពព្រះអង្គារសម្រាប់ការបង្ហាញទូរទស្សន៍ជាការពិតមួយ, បញ្ហាតែមួយគត់គឺ … វាជាវិធីមួយសំបុត្រ!

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង