ការល័រឿងនេះ RMS ប្រវត្តិជួបគ្នា

ការគោរពសរសើរដល់នាវាបុរាណមួយ.
រូបថត colorised អស្ចារ្យនៃកប៉ាល់ថ្នាក់អូឡាំពិកនិងផ្តោបុរាណផ្សេងទៀត. ការមូលដ្ឋានទិន្នន័យធំនៃរូបថត. ប៉ុន្តែវាជាការល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការមើលឃើញនៅពេលដែលជាងឮមួយរយដង.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង