3000 គ្រោងឆ្អឹងត្រូវបានរកឃើញនៅឆ្នាំចាស់ដែលមានជំងឺមហារីក riddles

3000 Year Old Skeleton Found Riddled with Cancer
3,000-គ្រោងអាយុបានរកឃើញឆ្នាំដែលមានជំងឺមហារីកពោរពេញទៅដោយ (តាមរយៈ CBS News បាន)

បុរាណវិទូជីកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បង្ហាញគ្រោង 3.000 ឆ្នាំរូបនេះដែលអាចផ្តល់តម្រុយទៅក្នុងការវិវត្តន៍នៃជម្ងឺមហារីក. Bernard Alphonso បានវ៉ាន់ម៉ាស របាយការណ៍.

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta