22 គន្លឹះដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នក

22 Tips To Boost Your Immune System
22 គន្លឹះក្នុងការកែលម្អប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នក (តាមរយៈ វិបត្តិប្រាក់បំណុលរចនាប័ទ្ម)

ជាមួយជីវិតរបស់យើងក្លាយជាអ្នកមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនភាពតានតឹងនិងរាងកាយទទួលយកកៅអីត្រឡប់មកវិញ, លទ្ធិផលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយគឺជាធម្មជាតិស្អាត. នៅពេលដែលយើងរំលោភរាងកាយរបស់យើង, យើងពិតជាមិនអាចរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញអ្វីដែលប្រសើរជាងក្នុងការ. យើងទាំងអស់គ្នាមានដឹងអំពីការពិត ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta