20 ដំណោះស្រាយទំព័រដើមប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ជើងហើម

20 Effective Home Remedies For Swollen Feet
20 ដំណោះស្រាយទំព័រដើមប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ជើងហើម (តាមរយៈ វិបត្តិប្រាក់បំណុលរចនាប័ទ្ម)

តើអ្នកជាញឹកញាប់ចង់ថាការងារនឹងបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែអាចទទួលបានការចូលទៅក្នុងគ្រែឬទ្រទ្រង់ជើងរបស់អ្នក? Do you dread wearing high heels for fear that the swelling in your feet won’t go away for the next 3 ថ្ងៃ? People who have swollen feet often suffer silently…

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta