10 អ្វីដែលអ្នកមិនបានដឹងទារកអាចធ្វើបាន [Listverse]

10 Things You Didn’t Know Babies Could Do [LISTVERSE]

មានការល្អប្រសើរជាងមុនដោយគ្រាន់តែមានវិធីមួយដើម្បីដាក់វា: ទារកគឺជាបន្លែសំខាន់.

សូម​ប្រាកដ​ថា, ពួកវាស្អាតហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាង, ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនោះ, យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាពួកគេមានសារពាង្គកាយទាន់បុព្វកាលដែលមានមុខងារក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មនុស្សយល់ដឹងថាជា.

ក្នុងនាមជាកូនកើនឡើង, ពួកគេនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍយឺតមុខងារជាច្រើនដែលចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅក្នុងពិភពលោក.

អានអត្ថបទពេញ…

17886 0