'10 អ្វីសំណល់ប្រាក់នៅលើជនជាតិអាមេរិក’

’10 Things Americans Waste Money On’
'10 អ្វីសំណល់ប្រាក់នៅលើជនជាតិអាមេរិក’ (តាមរយៈ ទូរទស្សន៍ CNN វីដេអូ)

Financial guru Dave Ramsey and his daughter Rachel Cruze reveal their list of ’10 Things Americans Waste Money On

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta

អត្ថបទ​ដែល​ទាក់ទង