10 គន្លឹះសាមញ្ញរបស់អ្នកដើម្បីជំរុញការផ្តោតអារម្មណ៍

10 Simple Tips To Boost Your Concentration
10 គន្លឹះសាមញ្ញរបស់អ្នកដើម្បីជំរុញការផ្តោតអារម្មណ៍ (តាមរយៈ វិបត្តិប្រាក់បំណុលរចនាប័ទ្ម)

កង្វះនៃការផ្តោតអារម្មណ៍គឺជាពាក្យបណ្តឹងជារឿងធម្មតាថ្ងៃនេះ. You want to excel in studies but cannot concentrate, deadline is looming large at work, but your mind wanders off – these problems are normal but can create many issues. So here are 10 simple…