Tej yam uas ntawd hem Koj, Tab sis yog Tsim Nyog Ua Li [RANKER]

Things That Scare You, But Are Worth It [RANKER]

Tag nrho kab laug sab thiab nab cia tseg, xav txog tej yam uas hem koj tshaj: Public hais lus? Standing up for yourself? Just because they don’t have eight legs and thousands of eyeballs doesn’t mean intangible fears aren’t a real thing; tej zaum, it’s the fears you can’t see or touch that are the hardest to overcome.

Nyeem tag nrho hauv tsab xov xwm