તમે તમારા મોજાં તમારા ફોન ચાર્જ કરવા માટે માં pee છો?

 

ઇંગલિશ સંશોધકો એક જૂથ એક માર્ગ વીજળી માં માનવ પેશાબ ચાલુ કરવા માટે મળી છે: માઇક્રોબાયલ બળતણ કોશિકાઓ સાથે (MFCs) મોજાં માટે strapped.

17760 0