વરુના’ Howls કમ્પ્યુટર દ્વારા ID'd કરી શકાય

ઇંગલિશ સંશોધકો એક કાર્યક્રમ છે કે જે વ્યક્તિગત પૂર્વીય ઓળખી શકે વિકસાવવામાં ગ્રે વરુના‘ howls 100 ટકા સચોટ.

 

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ

સંબંધિત લેખો