શું તમારા શૌચાલય કાગળ તમે વિશે કહે છે

What your toilet paper says about you

તમે ઉપર અથવા નીચે રોલ? Next time you visit the smallest room in the house have a look at the loo roll


Guardian.co.uk દ્વારા સંચાલિતશીર્ષક આ લેખ “શું તમારા શૌચાલય કાગળ તમે વિશે કહે છે” was written by Ben Ambridge, for The Observer on Sunday 27th December 2015 08.30 યુટીસી

This week let’s do a bit of – ahem – roll play. How do you prefer to hang your toilet roll? Do you like the loose end to be far away from the wall (the over style) or next to the wall (the under style)?

Now let’s see what Dr Gilda Carle (“relationship expert to the stars”) has to say about your choice.

If you roll over… You like taking charge, crave organisation and are likely to overachieve.

If you roll under… You’re laid-back, dependable and seek relationships with strong foundations.

If you don’t care, as long as it’s there… You aim to minimise conflict, value flexibility and like putting yourself in new situations.

But could your choice tell us something about your earning power? One US survey found that 73% of people who earn under $20,000 roll under, જ્યારે 60% of those who earn over $50,000 roll over. These surveys do not quite meet the standards required for a scientific psychology study – but if this column is your favourite bathroom reading it will give you something to ponder.

For a fully referenced version of this article, go to benambridge.com. Fancy some more quizzes? Order Psy-Q by Ben Ambridge (Profile Books, £8.99) or £6.99 from the bookshop.theguardian.com

guardian.co.uk © ગાર્ડિયન સમાચાર & મીડિયા લિમિટેડ 2010

આ મારફતે પ્રકાશિત ગાર્ડિયન ન્યૂઝ ફીડ પ્લગઇન WordPress માટે.

19372 0