વસ્તુઓ છે કે જે તમે બીક, પરંતુ તે વર્થ છે [સામાન્ય સિપાઈમાંથી સનદી અમલદાર થયેલો માણસ]

Things That Scare You, But Are Worth It [RANKER]

બધા કરોળિયા અને કોરે સાપ, વસ્તુઓ છે કે જે તમને સૌથી વધુ બીક વિશે વિચારો: જાહેર બોલતા? Standing up for yourself? Just because they don’t have eight legs and thousands of eyeballs doesn’t mean intangible fears aren’t a real thing; ક્યારેક, it’s the fears you can’t see or touch that are the hardest to overcome.

સંપૂર્ણ લેખ વાંચો