રશિયા વિ આઇફોન. આઇફોન 6s [વિડિઓ]

દ્વારા ધાર

કેટલાક લોકોએ કહ્યું છે કે નવા આઇફોન રશિયા આઇફોન 5S શરીરમાં આઇફોન 6s જેવી છે (બધા વિચાર કે?). પરંતુ ત્યાં ચોક્કસપણે આઇફોન રશિયા અને આઇફોન 6s કે ધ્યાનમાં વર્થ છે વચ્ચે અમુક તફાવતો છે. ધાર લોરેન Goode અહેવાલ.

19800 13