આ સુયોજન વ્યૂહરચના સાથે તમારા નવા વર્ષની ઠરાવો હેક

Hack your New Year’s resolutions with these startup strategies
આ સુયોજન વ્યૂહરચના સાથે તમારા નવા વર્ષની ઠરાવો હેક (દ્વારા Pando Daily)

માઈકલ કાર્નેય ડિસેમ્બર પર દ્વારા 31, 2013 Entrepreneurs are notorious tinkerers who routinely take what other people see as problems and turn them into business opportunities. There’s even a startup methodology called “Lean Startup” devoted to conducting…

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ