ગે યુગલો ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ માં પ્રથમ વખત માટે લગ્ન

Gay couples marry for first time in England and Wales
ગે યુગલો ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ માં પ્રથમ વખત માટે લગ્ન (દ્વારા AFP)

ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ સમગ્ર ગે યુગલો જણાવ્યું હતું કે “હું” શનિવારે એક કાયદો સમલિંગી લગ્ન સત્તા તરીકે મધ્યરાત્રિએ અસરમાં આવ્યો, સમાનતા માટે લાંબા લડાઈ અંતિમ તબક્કામાં. એક માનવામાં રેસ વચ્ચે પ્રથમ લગ્ન બાદ બુધ, પ્રધાન મંત્રી…

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ