ગુસ્સે રશિયા 'ભયંકર પર મંત્રણા માંગણી’ પ્રિન્સ ચાર્લ્સ ટીકા

Furious Russia demands talks over ‘outrageous’ Prince Charles remarks
ગુસ્સે રશિયા 'ભયંકર પર મંત્રણા માંગણી’ પ્રિન્સ ચાર્લ્સ ટીકા (દ્વારા AFP)

Russia angrily demanded an official explanation from Britain at talks on Thursday after Prince Charles reportedly compared President Vladimir Putin’s actions in Ukraine to those of Adolf Hitler. Moscow said the comments werenot worthy of a future…

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ